Uddybende beskrivelse af kursus i Kollaborativ evaluering

29 og 30. August 2024 i Odense

Nærværende beskrivelse uddyber den flyer, som er lavet som en præsentation af kurset i Kollaborativ evaluering, der afholdes i Odense den 29. og 30. august.

 

Hvis du har brug for at vide mere om kurset …

Om kursets baggrund og koblingen til forandringsledelse

Kollaborativ evaluering er barn af sin egen nutid.

Evaluering kan spille en rolle i forandringsprocesser, men hvordan? Det er efterhånden velkendt og accepteret, at evaluering kan spille en rolle i forandringsprocesser, og at evaluering kan anvendes til at udforme ny praksis med. Spørgsmålet er, hvordan vi som evaluatorer helt konkret orkestrerer evaluering som krumtappen i forandringsprocesser. For at lykkes er der krav om en formativ, samskabende og systematisk evalueringstilgang.

Kernen i Kollaborativ evaluering er, at evaluering er en del af organisationens forandringsledelse, når den arbejder med at få ny praksis til at bryde frem og være værdifuld for medarbejdere og ledere. Derfor er evaluator med i hele processen med udvikling, planlægning, gennemførelse af og evaluering af forandringsprojekter.

Koblingen mellem forandring og evaluering er abstrakt og teoretisk: Det lyder abstrakt, men vi har en konkret metodetilgang og velafprøvede redskaber til evalueringsarbejdet i hele forandringsprocessen. De er samlet i bogen Evaluering som samarbejde om fælles løsninger, der følger med kursustilmeldingen og bruges på kurset.

 

Kursets formål: evalueringsorienteret tænkning som driver for udvikling af praksis

Det er formålet med kurset i Kollaborativ evaluering at anvende evalueringsorienteret tænkning til robuste og informerede forandringsprocesser i organisationen, altså som en driver for udvikling af praksis.

Målet med kurset er at styrke deltagernes evalueringspraksis med en kollaborativ evalueringstilgang og konkrete metoder og redskaber hertil. Begrundelsen for Kollaborativ evaluering er et håb om og en tro på, at både ny praksis og resultaterne af gode og livsduelige projekter fremmes, når samarbejdet om forandring i praksis styrkes med viden og indsigt fra evaluering. Synet på forandringer er, at forandringsprocesser har gavn af at ske i et samarbejde mellem forandringsprojektets centrale aktører, og at evaluatoren er en nøgleperson i samarbejdet. Nøglepersonen indsamler gennem evalueringen erfaringer og viden, og vurderer hvordan indsigterne kan understøtte forandringsindsatser og forankringen af nye tiltag.

Det er en evalueringstilgang der, matcher den frembrydende styringstilgang New Public Governance og dens ideal om samskabelse. 

Ideen om at evaluatoren som en krumtap i forandringsprocesser og deres organisatoriske forankring hænger sammen med, at der er ressourceknaphed i organisationerne, og evalueringsorienteret tænkning er en værdifuld ressource til forandring. Det indebærer dels at medarbejdere og ledere sammen identificerer meningsfuld forandring i en udfordrende eller ny situation, og dels i fællesskab forhandler relevante mål, for derefter at arbejde fremad mod målene og evaluere fremdriften.

 

Evalueringskultur og evalueringskapacitet er tegn på at evalueringsorienteret tænkning har et solidt anker i organisationen.  Der giver det mening at lære at tappe ind i den evalueringsorienterede tænkning og bruge evaluering aktivt som fælles systematisk viden-skaber og viden-medie - til at fremme ønskede forandringer med og for medarbejdere og ledere.

 

Kursets struktur

Kurset kombinerer teoretisk viden med praktisk arbejde med redskaberne fra Kollaborativ evaluering på en udvalgt evalueringsopgave fra deltagernes egen organisation. Det gøres for at sikre et maksimalt udbytte. Når deltagerne går hjem fra den sidste kursusdag, tager de et kollaborativt evalueringsdesign med sig hjem samt kimen til en ny evalueringspraksis.

Kursusstrukturen er designet med henblik på at skabe og fastholde fokus på samskabelse af ny fælles evalueringspraksis for deltagerne fra hver organisation og deltagerne imellem.

Kurset består af to sammenhængende undervisnings- og arbejdsdage, der kombinerer præsentation og tilegnelse af kollaborative evalueringsredskaber gennem arbejde med egen case, samt en solid forståelse af den teoretiske begrundelse for samspillet mellem evalueringsarbejde og forankring af nye indsatser og måder at arbejde på. De to intensive dage følges op af en målrettet sparringssession med kursets undervisere med henblik på at følge op på evalueringsopgaven, der er i fokus på kurset.

Nedenstående redskaber fra Kollaborativ evaluering inddrages i arbejdet med egen evalueringscase hen over de to kursusdage. Alle redskaber forklares og begrundes dels igennem en grundig introduktion til evaluering, der foregår i sammenhæng New Public Governance, og dels begrundes redskaberne igennem Yrjø Engestrøms teori om læring og udvikling i arbejdslivet, se fx hans bog ”Learning by Expanding” fra 2015 (2. udgave).

Kursusdag 1: styringsmodel til kollaborativt evalueringsarbejde (‘Bølgemodellen’), situationsanalyse og antagelse om læring igennem evaluering med henblik på videreudvikling af praksis.

Kursusdag 2: beskrivelse af ny fælles praksis, der skal informeres af evalueringen gennem mål og med brug af situationsanalysen, kollaborativ analyse af forandringspotentialet i den nye praksis, og til slut formulering af evalueringsnedslag og -planlægning.

Læringsmål

Kursets læringsmål er, at deltagerne efter kurset kan:

·       Iværksætte en konkret opgave, der er arbejdet i dybden med på kurset som en kollaborativ evalueringsopgave.

·       Italesætte en evalueringsmetode til ledere og medarbejdere, der har potentiale til at forandre praksis og forankre nye løsninger.

·       Forstå tilgangens fundament om læring og samskabelse i konteksten af new public governance og den organisation, deltagerne selv er en del af.

 

Hvis du har brug for at vide mere om Camilla og Povl Erik

Camilla Kølsen Petersen har arbejdet i krydsfeltet af evaluering, digitale forandringsprocesser og læring i 25 år både i uddannelsessektoren, hos Alexandra Instituttet som chef, og i forskningsverden på Business and Social Sciences, Aarhus universitet og som lektor i uddannelsesvidenskab på SDU. I 2019 har hun parallelt med sit universitetsarbejde startet Ugla Insights ApS. Camillas fokus er på at få tingene til at ske, så det giver mening for alle involverede mennesker på et fælles grundlag af systematisk viden og indsigt.

Se og følg CamillaLinkedIn

Povl Erik Rostgaard Andersen har mange års ansættelse som lektor på Aarhus Universitet, Business and Sociale Sciences, bag sig. Her har Povl Erik undervist og forsket i specielt IT’s impact på virksomheder og deres performance. Helt specifikt har han gennemført flere evalueringer af hospitalers indførelse af elektroniske patientjournaler.

Se og følg Povl ErikLinkedIn

 

Hvis du vil vide hvor Kollaborativ evaluering har været i brug og med hvilke resultater

Det kan lyde eksotisk og lidt besværligt, måske endda farligt….

…. men Kollaborativ evaluering har allerede haft betydning for flere kommuner, uddannelsesinstitutioner og virksomheder som driver og anker for forandringsprocesser, og som direkte udvikling af evalueringsorienteret tænkning hos ledere og praktikere.

Effekten af børnehusledernes fælles oversættelse af det strategiske niveau til konkrete mål og tegn for medarbejdernes nye praksis beskriver Marianne Milbo (områdeleder i Gladsaxe kommunes dagtilbud, red.) således: “Hos personalet kan man bare se, at de får skuldrene ned og siger ‘puha hvor er det godt, for jeg kan se mig selv i denne her praksis, jeg kan jo se, hvad jeg skal gøre ude på rød stue, jeg kan se, hvad visionen er, og jeg kan også se, hvad jeg bliver målt på, det er jo så tydeligt nu’” (Evaluering som samarbejde om nye fælles løsninger, s. 160).

Virksomheder, der har arbejdet med situationsanalyse og re-designet forandringsteori fra Kollaborativ evaluering siger efterfølgende, at redskaberne rammer plet i deres udfordringer med forandringsledelse. Gennem redskaberne italesættes forandringer som en organisatorisk opgaver for både ledere og medarbejdere, og redskaberne fremskaffer og fastholder et overblik, der kan kommunikeres i organisationen.

En stor uddannelsesinstitution har brugt redskaberne i Kollaborativ evaluering til at opstille strategiske rammer for udviklingsarbejdet i en given strategisk periode, inkl. forandringsteori og mål. På dette grundlag iværksættes og evalueres lokale initiativer i den indeværende strategiske periode, hvilket fremmer sammenhæng mellem udvikling i praksis og de strategiske mål for uddannelsesinstitutionen.

Du kan også tilmelde dig et gratis webinar på en halv time inden kurset, hvis du gerne vil vide mere og stille konkrete spørgsmål til kursusunderviserne, se mere på tenakel.dk eller ugla-insigths.dk

 

Hvad koster deltagelsen i kurset?

Vores kursuspriser er udtryk for, at vi opfordrer jer til at deltage mindst to fra hver organisation.

Pris

·       1 person kr. 12.000

·       2 personer fra samme virksomhed: kr. 20.000

·       3 Personer fra samme virksomhed: kr. 26.000

Ved flere personer kontakt venligst Povl Erik Rostgaard Andersen, povlerik@tenakel.dk

 

Beløbet er excl. moms og dækker

·       To dages kursus den 29. og 30. august 2024 med forplejning, dog ikke aftensmad d. 29.8. Eventuel overnatning i Odense i forbindelse med kurset er for egen regning.

·       Et webbaseret møde med kursusledelsen efter kurset, hvor emnet er udviklingen i egen case, som blev startet op på selve kurset.

·       Bogen ”Evaluering som samarbejde om fælles løsninger”, der sendes til kursusdeltagerne inden kurset.