Hvad er Kollaborativ evaluering?

Oprettet d.

I vores nye bog Evaluering som samarbejde om fælles løsninger beskriver vi en ny evalueringstilgang: Kollaborativ evaluering. Vi har udviklet Kollaborativ evaluering, fordi vi mener, at der i dag er behov for en ny evalueringstilgang, hvis omdrejningspunkt er samarbejde og kollaboration. 

 

Evaluering i dag er ofte foranlediget af styring oppefra baseret på politiske mål eller andre dagsordner, som fx udspringer af konkurrence og målsystemer. Dette afkobler udviklingspotentialet i brugen af evaluering. Ofte betyder det i praksis, at det afkobler praktikeren i udviklingsprocessen. Og det er et stort tab, da det ofte er praktikeren, der har viden om kvalitet og faglighed, og som bør være og er en vigtig og motiveret aktør i udviklingen af praksis og i udviklingen af nye løsninger. I værste fald bliver praktikeren og hele praksislaget nogle, der udfører evalueringen som en slags kvalitetsmåling af opgaveløsningen, fremfor at evalueringen understøtter og udvikler en fælles faglig læring, der kan bruges i nye fælles løsninger.  

 

Evaluering som en kollaborativ proces 

Vi mener, at evaluering skal være en fælles udviklingsproces, hvor man sammen, på tværs af niveauer, skaber fælles læring, fælles kvalitetsforståelse og fælles løsninger gennem kollaboration. Med andre ord, Kollaborativ evaluering skaber en sammenhæng mellem organisatoriske niveauer og samler alle i et fælles fokus om en fælles løsning med udgangspunkt i praksiserfaring. 

 

Kort beskrevet er Kollaborativ evaluering en evalueringsform, som kobler det politiske niveaus overordnede mål med de mål, som findes i den erfaringsbaserede praksis på praktikerniveau hos ledere af praksis og deres medarbejdere. Men i dag er det niveauer og mål, som ofte opleves afkoblet hinanden. Denne afkobling betyder ofte, at evalueringsprocessen bliver til et umotiverende vedhæng, hvor evalueringen ikke bliver brugt som en positiv og effektiv katalysator for en fælles motiverende læreproces om den faglige kvalitet og fælles faglige løsninger.  

 

Kollaborativ evaluering er en evalueringstilgang, der gennem kobling af organisatori-ske niveauer skaber fælles læreprocesser og fælles løsninger. Med Kollaborativ evaluering har vi udviklet en evalueringstilgang, der indeholder konkrete og afprøvede redskaber, der er udviklet i samarbejde med praksis, og som bygger på et teoretisk fundament inden for kollaboration, læringsteorier og innovativ evaluering.  

 

Kort sagt: Evaluering, der skaber læring og sammenhæng mellem retning og praksis, er ikke en teori. Det er en praksis, der kan underbygges med anvendelige redskaber. I vores bog Evaluering som samarbejde om fælles løsninger præsenterer og gennemgår vi den kollaborative evalueringsproces, dens flow, læringsmuligheder, feedback-mekanismer og redskaber, der understøtter den fælles lære-proces mellem praktikere og ledere og den fælles kobling i samarbejdet mellem ledernes styring og praktikernes udvikling.  

 

Kollaboration er omdrejningspunktet 

Kernen i Kollaborativ evaluering er kollaboration, og derfor er styrken ved Kollaborativ evaluering, at den kan skabe en fælles forståelse og fælles løsninger på tværs af skel og niveauer. I Kollaborativ evaluering arbejder vi med kollaboration, som det præsenteres i antologien ”Kollaboration” af David Budtz Pedersen o.a. (2019).  

 

Kollaborativ evaluering skaber en fælles formulering af de udfordringer, man har, hvordan man kan arbejde med at løse dem, og hvad det er, man har brug for at lære om hinanden for at kunne arbejde sammen om det.

 

Styrken ved Kollaborativ evaluering er, at det er en evalueringsform, der giver praktikere og praksisnære ledere en anledning til i fællesskab at tale sammen om den faglige kvalitet i deres arbejde, hvilken kvalitet de ønsker at opnå, hvad der skal udvikles og ikke mindst hvordan og hvorfor.  

 

Derfor indeholder vores bog Evaluering som samarbejde om fælles løsninger både  konkrete redska-ber til, hvordan man i praksis kan arbejde med Kollaborativ evaluering, en teoridel, der forklarer fundamentet for Kollaborativ evaluering og en række cases bl.a. fra Gladsaxe Kommune, som viser, hvordan de har arbejdet med evaluering ud fra en kollaborativ tilgang.  

 

Hvad vil vi med Kollaborativ evaluering? 

Vores budskab er, at evalueringsopgaven er vigtig, fordi koblingen mellem den politiske styring, institutionernes og de professionelle praktikeres decentrale selvstyring er vigtig. Vores budskab er også, at evalueringsopgaven kun kan fungere som kobling, hvis den er meningsfuld for praksis, og af den årsag foldes ud.  

 

En meningsfuld rolle for evaluering er, at evalueringen indgår i praksis som anledning til og omdrejningspunkt for læring og udvikling, hvor praktikere og ledere inddrages. Men der mangler redskaber og viden til at skabe en meningsfuld evaluering; der mangler evalueringskapacitet i praksis til håndtering af den dobbelte evalueringsopgave, som er både styring og læring af praksis. Især mangler der fokus på og redskaber til, hvordan evaluering kan understøtte udviklingen af kvaliteten i kerneopgaven, ved at den fælles læring i evalueringsprocessen skaber retning for og udvikling af praksis i overensstemmelse med organisationens mål. Det betyder, at man ikke automatisk kan forvente at lære meningsfulde ting om praksis igennem evalueringsprocessen. Koblingen mellem styring og udvikling gennem evaluering har brug for redskaber og koordinering.  

 

Derfor har vi udviklet Kollaborativ evaluering, som vi gennemgår i dybden i vores bog Evaluering som samarbejde om fælles løsninger

 

Litteraturhenvisninger

Pedersen, D.B. (red.) (2019): Kollaboration: vejen til åben forskning og åben innovation. 1. udgave. Frederiksberg: Samfundslitteratur, 2019.